Proiectul ,,Investește în viitorul tău!-stagii de practică pentru elevi,,POCU/633/6/14/130683

„Singurul secret al existenței este să nu-ți fie teamă. Niciodată sa nu-ți fie teamă de ce vei deveni.”
Budda
Școala Profesională Corlățel colaborează la implementarea activităților din cadrul proiectului ce vizează creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar , cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv .
GRUPUL TINTĂ
Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de cel puțin 182 de elevi din învăţământul secundar şi / sau terţiar non-universitar cu domiciliul în regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, nivel de educație ISCED 2-3, nivel de calificare 3-4 și ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în școlile post-liceale/de maiștri organizate la nivelul unităților de învățământ, dintre care 19 persoane de etnie romă sau din mediul rural.
Cele 182 de persoane recrutate vor urma stagii de practică la agenții economici aleși preponderent din sectoarele cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (minim 20% dintre stagiile de practică), contribuind semnificativ la dezvoltarea sistemului de formare profesională și la o integrare rapidă socio-profesională. Selecția GT va fi realizată prin intermediul liceului și a echipei de implementare. Persoanele interesate vor putea consulta documentele de aplicare pe site-ul proiectului și li se vor pune la dispoziție formularele în format editabil și/sau tipărit. Selecția membrilor grupului țintă se va realiza pe baza criteriilor făcute publice la începutul proiectului și comunicate prin canalele de informare ale proiectului, cu respectarea criteriilor egalității de șanse, nediscriminării și tratamentului egal.
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă creșterea ratei de participare a 182 de elevi din învățământul secundar și / sau terțiar non-universitar din regiunile Centru, Vest, Sud -Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia la programe de învățare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI prin optimizarea ofertei educaționale prin parteneriat social, centrată pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane, consilierea și orientarea profesională a acestora, stimularea competitivității prin organizarea de competiții profesionale și crearea unui sistem de informare în dublu sens: de la angajatori către unitățile de învățământ (despre nevoile de instruire) și de la unitățile de învățământ către angajatori (despre nevoile reale de pe piața muncii).
Obiectiv specific 1
Obiectiv specific 2
Obiectiv specific 3
Obiectiv specific 4
Obiectiv specific 5
Organizarea şi derularea de programe de învăţare la locul de muncă (internship/ traineeship, stagii de practică etc.) pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/ sau terțiar non-universitar din regiunile Sud Muntenia, Centru, Vest, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia, din care 19 elevi de etnie romă sau  elevi din mediul rural, și creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de stagiile de practică precum și cu privire la principiile inovării sociale, nediscriminare și a îmbunătăţirii accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor.
ACTIVITĂTI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI
Activitatea #1
Activitatea #2
Activitatea #3
Activitatea #4
Activitatea #5
Activitatea #6
Activitate #7
A 6. Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă
–      A 6.1 Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă
Derularea stagiilor de practică pentru cei 182 de elevi din grupul țintă se va face țînând cont de planificarea din cadrul planului de învățământ, precum șde prevederile curricumului pentru specializările și anii de școlarizare cuprinși în proiect. Stagiile de practică se vor organiza și se vor desfăşura pe baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei convenţii, încheiată între unitatea de învăţământ și partenerul de practică. Stagiile de practică vor putea fi organizate atât la angajatorii care fac parte din parteneriatul constituit pentru proiect, cât şi la angajatorii care nu fac parte din parteneriatul constituit pentru proiect.